http://karelia-zs.ru/o_zakonodatelnom_sobranii/akty_reglamentiruyuwie_deyatelnost/polozhenie_o_blagodarstvennyh_pis_mah_v_zakonodatel_nom_sobranii_respubliki_kareliya/